Palvelun tilaaminen ja käyttöönotto

VTJ-rajapinnan voit hankkia suoraan VRK:lta tai tiedustella VTJ-rajapintaan pohjautuvia tietopalveluja yrityksiltä, joille VRK on myöntänyt raamiluvan. Asiakkaan, joka hakee väestötietojärjestelmän tietoja raamiluvansaajan palvelun kautta, tulee sitoutua Väestörekisterikeskuksen myöntämään tietolupaan raamilupamenettelyn kautta. Raamiluvansaajat neuvovat ja käynnistävät lupaprosessin Väestörekisterikeskukselle.

Rajapinnan käyttöönotto edellyttää Väestörekisterikeskuksen organisaatiolle myöntämää tietolupaa ja organisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Tietoluvassa on määritelty luvansaajalle myönnetyt tietoryhmät, tietojen käyttötarkoitus sekä muut tarpeelliset ehdot.

Prosessin käynnistäminen

Ennen tietolupahakemuksen jättämistä organisaation on hyvä käydä neuvotteluja Väestörekisterikeskuksen asiantuntijoiden kanssa organisaatiolle sopivasta tuotteesta ja tietojen luovutuksen edellytyksistä. Tietolupaprosessin käynnistämiseksi ota yhteys Väestörekisterikeskukseen.

Tietoluvan hakeminen verkkoasioinnissa

  • Tietolupaa haetaan Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa.
  • Lisätietoja verkkoasioinnista ja yleisiä ohjeita rekisteröitymisestä sekä käytön aloittamisesta löydät täältä
  • Hakemuksessa on ilmoitettava haettavien tietojen käyttötarkoitus ja hakemuksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta sekä perustelut haettujen tietoryhmien osalta.
  • Tietoluvan hakemisen yhteydessä organisaation on tarvittaessa annettava myös erillinen tietoturvaselvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta.
  • Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta. Käsittelyaika sisältää hakemuksen täydennyspyynnöt, neuvottelut ja teknisen järjestelmän arvioinnin.

Palvelun käyttöönotto ja muutoksista ilmoittaminen

  • Ennen palvelun käyttöönottoa luvan saajan tulee hyväksyä tietoluvan ehdot ja sitoutua noudattamaan niitä.
  • Palvelun testauksen voi aloittaa tietoluvan myöntämisen jälkeen.
  • Muutoksista tietojen käyttäjäorganisaatiossa tai sen toiminnassa, tietojen käyttötarkoituksessa tai tietojen käsittelyn teknisessä toteutuksessa on ilmoitettava viipymättä Väestörekisterikeskukselle.

 

Lisätietoja palvelun teknisestä toteutuksesta ja palvelun käytöstä.

 

 

Aiheeseen liittyvää

Lainsäädäntö