Anmälan om dödsfall

Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet säkerställer att uppgiften snabbt förmedlas till övriga myndigheter.

Sjukhuset anmäler uppgifter om dödsfall för personer som har personbeteckning.

Uppgifter om dödsfall vidarebefordras även till Institutet för hälsa och välfärd via rättsmedicinska datasystemet, dit de förmedlas via de regionala kontoren. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för att uppgifterna är korrekta och tillförlitliga. Om anmälningen inte lyckas eller om uppgifterna behöver korrigeras, görs ändringen i magistraten.

Utöver detta förbereder social- och hälsoministeriet som bäst en lagändring, som gör det möjligt att anmäla dödsfall i befolkningsdatasystemet direkt när uppgiften om dödsfallet har inkommit, istället som nu när dödsfallet anmäls först efter utredningen av eventuell dödsorsak och efter erhållet begravningstillstånd. Snabbare registrering av uppgifter om dödsfall i befolkningsdatasystemet skulle till exempel minska återbetalningskrav av förmåner som betalats ut från Folkpensionsanstalten och pensionsanstalten efter dödsfallet, vilket skulle minska kostnaderna även på andra håll i samhället.

Mer information om anmälan av uppgifter om dödsfall i realtid finns i anvisningarna nedan.

Mer information om anmälan av barns födelse i realtid: ilmoitusliikenne@vrk.fi