TestCA-certifikatet

Befolkningsregistercentralens, dvs. TESTI-certifikatutfärdarens, certifikat (rotcertifikat, root certificates, CA certificates) kan installeras på denna sida genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsarens förteckning över betrodda huvudcertifikatutfärdare

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat:
Testrotcertifikat VRK TEST Root CA
Testcertifikat (testkort och servrar) 2014 VRK CA for Test Purposes - G2
Testcertifikat (testkort och servrar) 2016 VRK CA for Test Purposes - G3
Testcertifikat (testkort och servrar) VRK CA for Test Purposes
Testyrkescertifikat för hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Healthcare Professionals
Testservicecertifikat för hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Healthcare Service Providers
Testservicecertifikat för sosial- och hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Social Welfare and Health Care Service Providers

 

Installering:

Firefox: Välj ”alla användningsändamål” (kaikki käyttökohteet) för VRK TEST Root CA, VRK CA for Test Purposes - G2 CA, VRK CA for Test Purposes CA, VRK TEST CA for Healthcare Professionals CA och VRK TEST CA for Healthcare Service Providers CA. Godkänn genom att klicka ”OK”.