Maaliskuu 2016

TIETOSISÄLTÖ-YKSIKÖN UUTISKIRJE 1/2016

Kunnan oikeudesta ilmoittaa kaikkia rakennustietoja

Väestörekisterikeskuksen näkemys on, että silloinkin kun rakennustietoja väestötietojärjestelmään ilmoittavalla kunnalla ei ole rekisterinpitäjän asemaa, kunta voi kuitenkin ilmoittaa kaikkia rakennustietoja suoraan väestötietojärjestelmään niissä rajoissa kuin se on teknisesti mahdollista. Tämä koskee sekä uusia että vanhoja rakennuksia. Rakennuksen poisto voi kuitenkin tapahtua vain rekisterinpitäjän toimesta VTJ–ylläpitokäyttöliittymällä.

Yllä sanottua voi perustella sillä, että VTVPL 25 § asettaa tietojen ilmoittajalle velvollisuuden pyrkiä lisäämään puuttuva tieto, muuttamaan vanha tieto ja korjaamaan virheellinen tieto. Se millä tavoin pyrkimykseen päästään, voidaan tulkita välineeksi tiedon lisäämiseen, muuttamiseen tai korjaamiseen. Jos ja kun kunta voi rajapinnan kautta ilmoittaa nuo tiedot suoraan väestötietojärjestelmään, ei ole järkeä siinä, että kunta ensin lähettäisi paperilla oikean tiedon maistraatille ja maistraatti kunnan pyynnöstä sen rekisteröisi väestötietojärjestelmään.

Sanotun johdosta voi kysyä, mitä eroa on siinä, että kunta ilmoittaa rakennustietoja tietojen ilmoitusvelvollisena verrattuna siihen, että kunta olisi sopinut Väestörekisterikeskuksen kanssa ottavansa rekisterinpitäjän vastuun kunnan rakennustiedoista väestötietojärjestelmässä? Sekä ilmoittajalla että rekisterinpitäjällä on velvollisuus huolehtia tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Kuten edellä on sanottu, rakennuksen poistaminen onnistuu vain rekisterinpitäjältä. Merkittävin ero on ehkä kuitenkin siinä, että jos kunta on ”vain” tietojen ilmoittaja, maistraatilla on rekisterinpitäjänä päävastuu tiedoista ja myös oikeus korjata ja muuttaa rakennustietoja. Jos kunta on sopinut Väestörekisterikeskuksen kanssa ottavansa rekisterinpitäjän vastuun kunnan rakennustiedoista, kunnalla on sen jälkeen päävastuu näistä tiedoista eikä maistraatin tulisi enää muuttaa tai korjata näitä tietoja ainakaan neuvottelematta ensin kunnan kanssa.

Luettelo rekisterinpitäjistä tai ilmoitusluvan saaneista kunnista

Luettelo kunnista jotka ovat joko rekisterinpitäjiä tai heille on myönnetty ilmoituslupa löytyy Eevertistä Sopimukset ja ilmoitusluvat kohdasta.

Katunimen kirjoitusasu

Katunimien kirjoitusasuun rakennuksen osoitteessa tulee kiinnittää erityistä huomioita, sillä samasta katunimestä johdetut erilaiset kirjoitusasut ovat yksilöllisiä osoitteita eli esimerkiksi Kirkkotie ja KIRKKOTIE ovat eri osoitteita. Mikäli kunnassa siis etsitte käyttöliittymän hakutoiminnolla katunimellä olevat osoitteet, tulee tietää katunimen tarkka kirjoitusasu. Kirkkotie ja KIRKKOTIE tuovat hakuvastauksena eri rakennukset,
mikäli molemmille katunimille löytyy rakennuksia.

Viime aikoina on väestötietojärjestelmään tullut runsaasti katunimiä, joissa koko katunimi rakennuksen osoitteena on kirjoitettu isoin kirjaimin. Katunimien kirjoitusasuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lakkautettuja suosituksia

JHS 110 Kuntien numerotunnus

JUHTA päätti 14.10.2015 pidetyssä kokouksessa lakkauttaa JHS 110:n JHS-jaoston esityksestä. Valtiovarainministeriön asetuksessa väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista (863/2014) säädetään väestötietojärjestelmään tallennettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista, joista yhtenä mainitaan kuntajako, johon myös kuntanumeron antaminen perustuu. Asetuksen olemassaolo nähtiin riittävänä perustana aluejakotietojen tallentamiseen, eikä erillisen suosituksen ylläpitämistä katsottu enää tarpeelliseksi.

JHS 104 Rakennustunnus- ja JHS 109 Huoneiston tunniste -suositukset

JUHTA päätti kokouksessaan 1.9.2015 lakkauttaa JHS-jaoston esityksestä kaksi vanhentunutta suositusta: JHS 104 Rakennustunnus ja JHS 109 Huoneiston tunniste. Lakkauttamisperusteena olivat muutokset valtioneuvoston asetukseen väestötietojärjestelmästä (128/2010), joiden myötä erilliset suositukset eivät enää ole tarpeen.

Hyvää pääsiäistä!


Tietosisältö-yksikkö
Rakennustiedot
rahu.info(at)vrk.fi

Testitestitesti

Katso kaikki tapahtumat